smile. why? because you can
Home Theme

(via too-juz-koniec)

(via nie-boli-tak-jak-dawniej)

I nagle nienawidzisz siebie, nienawidzisz się z całego serca choć jeszcze przed chwilą czułaś się fantastycznie ,czujesz że nie masz nic, nie masz nikogo, jesteś nikim.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter