smile. why? because you can
Home Theme

Wszyscy od dziecka uczyli nas, jak kochać. Jednak nikt nie powiedział, jak przestać.

(Source: nadziei-iskra, via sadness--princess)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter